Regulamin

Volley Spartan Huck

CZWARTA EDYCJA: 21.10.2012 – 2.03.2013

 1. Organizatorem rozgrywek jest Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan sp.z o. o

 2. Rozgrywki prowadzone będą tylko w kategorii mężczyzn.

 3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły, w których max 3 zawodników w sezonie 2012/2013 było lub jest zgłoszonych do rozgrywek organizowanych przez DZPS, PZPS lub inne organizacje narodowe. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach siatkówki, a w przypadku osób nieletnich oświadczenia podpisanego przez przedstawiciela ustawowego. Zawodnik, który nie dostosuje się do powyższego wymogu i weźmie udział w rozgrywkach Volley Spartan Cup zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek, a mecze rozegrane przez zespół, w którym wystąpił zdyskwalifikowany zawodnik zostaną zweryfikowane, jako mecze przegrane walkowerem.

 4. Volley Spartan Cup ma prawo wykorzystać wizerunek zawodników i drużyn w działaniach promujących Ligę

 5. Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu korzystania z obiektów, w których rozgrywane są spotkania.

 6. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy podczas trwania rozgrywek na obiekcie, w którym prowadzone są spotkania Volley Spartan Cup. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan

 7. Volley Spartan Cup nie odpowiada finansowo ani materialnie za żadne rzeczy ani przedmioty zawodników wniesione do obiektów, w których rozgrywane są mecze

 8. Punkt medyczny, zapewniający świadczenie pierwszej pomocy medycznej znajduje się przy stoliku sędziowskim i prowadzony jest przez koordynatora meczów

 9. Terminy wszystkich spotkań ustala Zarząd Ligi Volley Spartan Cup. Każdy zespół ma prawo do zastrzeżenia dwóch terminów, w których nie może uczestniczyć w rozgrywkach Volley Spartan Cup 2012-2013. Zastrzeżone terminy należy zgłosić do dnia10.10.2012 mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 10. W wyjątkowych przypadkach dana kolejka rozgrywek może zostać przełożona na inny termin

 11. W skład drużyny musi wchodzić min. 6 zawodników a max. 12. Zgłoszenie do rozgrywek następuje na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 12. Każdy zespół zgłoszony do gry zobowiązany jest uiścić opłatę licencyjną w wysokości 1000zł przelewem na konto w Banku Zachodnim WBK S.A nr 22 1090 2398 0000 0001 0826 5736 z dopiskiem Volley Spartan Cup 2012-2013 i nazwą drużyny.

 13. Każdy zawodnik w edycji może występować tylko w jednej drużynie

 14. Nowego zawodnika można zgłosić do rozgrywek (uzupełnienie listy) nie później niż w drugiej kolejce

 15. Rozgrywki 4 sezonu Volley Spartan Cup odbywać się będą w hali sportowej przy ul. Krajewskiego 2 we Wrocławiu

 16. Mecze prowadzone są przez sędziów DZPS.

 17. Drużyna zobowiązana jest do gry w strojach jednolitych pod względem koloru z wyraźnymi numerami.

 18. Najpóźniej pięć minut przed planowanym rozpoczęciem meczu każdy z zawodników musi przedstawić OSOBIŚCIE koordynatorowi dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymację szkolną.

 19. O dopuszczeniu do meczu decyduje koordynator meczu. Od decyzji koordynatora przysługuje odwołanie do Zarządu Volley Spartan Cup. Odwołanie powinno być wniesione w terminie trzech dni. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

KARY I OPŁATY

 1. Za dyskwalifikację zawodnik zostaje ukarany odsunięciem od dalszej części meczu, zmuszony do opuszczenia miejsca rozgrywek oraz niedopuszczeniem do następnego meczu.

 2. Zmiana nazwy zespołu podczas rozgrywek może nastąpić za zgodą Zarządu Ligi po wniesieniu przez drużynę opłaty 30 zł na rzecz WCT Spartan

 3. Koordynator może na wniosek sędziego głównego zawiesić zawodnika na czas określony lub nieokreślony za zachowanie przed, w trakcie i po meczu. Od decyzji koordynatora przysługuje odwołanie do Zarządu Volley Spartan Cup. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji o zawieszeniu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

 4. Trzeci walkower w ciągu jednego sezonu wyklucza definitywnie zespół z rozgrywek i nie ma on prawa uczestnictwa w kolejnym sezonie Volley Spartan Cup.

 5. Po wykluczeniu lub rezygnacji zespołu z gry w Volley Spartan Cup, anulowane zostają wyniki spotkań z udziałem tego zespołu.

 6. W przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zespołu z rozgrywek Volley Spartan Cup w danym sezonie zespołowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty startowej.

 7. Wszelkie szkody wyrządzone na mieniu bądź osobach podczas rozgrywek Volley Spartan Cup pokrywają bezpośrednio sprawcy.

 8. Wszystkich uczestników rozgrywek Volley Spartan Cup obowiązuje Regulamin obiektu, na którym prowadzone są rozgrywki.

Spotkania Volley Spartan Cup rozgrywane są zgodnie z przepisami FIVB http://www.pzps.pl/Przepisy.html z poniższymi zmianami:

!!!Liczba zespołów jest ograniczona!!!!

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie określony po zakończeniu zgłoszeń.

 • Mecze odbywają się do dwóch wygranych setów do 25 pkt. (z przewagą dwóch punktów). W przypadku stanu setów 1:1, trzeci set decydujący do 15 pkt. (z przewagą dwóch punktów)

 • Punktacja w rozgrywkach Volley Spartan Cup:

- mecz wygrany 2:0 - 3 pkt

- mecz przegrany 2:0 – 0 pkt

- mecz wygrany 2:1 – 2 pkt

- mecz przegrany 1:2 – 1 pkt

- mecz przegrany w wyniku walkowera to -1 pkt

 • Każdej drużynie przysługuje po dwie 30 sekundowe przerwy na żądanie w każdym secie

 • Przerwę na żądanie zgłasza kapitan lub trener

 • Przerwa pomiędzy setami trwa 3 minuty

O kolejności miejsc w rozgrywkach Volley Spartan Cup decyduje:

 • większa ilość zdobytych punktów
 • lepszy stosunek setów wygranych do przegranych
 • lepszy stosunek punktów zdobytych do straconych
 • wyniki bezpośrednich spotkań

Po każdym rozegranym spotkaniu trener lub kapitan zespołu podczas podpisywania protokołu zawodów ma obowiązek wskazania najlepszego zawodnika meczu w drużynie przeciwnej. Informacja ta winna być umieszczona w protokole zawodów.

O wszystkich sprawach, nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator rozgrywek

 Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem 4. edycji Volley Spartan CupCzytelny podpis kapitana zespołu…………………………………………………………

Data …………………………………..


 
Reklama
Volley Spartan Cup, Powered by Joomla!